Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Tisztelt Érdeklődő! Kérjük, hogy webáruházunk használata előtt szíveskedjen elolvasni az Adatkezelési tájékoztatót, mely közérthetően tartalmazza személyes adatainak kezelését!

A zoldovezet.superwebaruhaz.hu honlapot üzemeltető E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület (székhely: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 178.; adószám: 19214555-1-15; e-mail cím: zoldovezet@e-misszio.hu), a továbbiakban Adatkezelő, mint Adatkezelő jelen Adatvédelmi nyilatkozat és Adatkezelési tájékoztató, (a továbbiakban Adatkezelési tájékoztató) elérhetővé tételével teszi nyilvánossá az adatkezelésre vonatkozó szabályait, melyet magára vonatkozóan kötelezőnek tekint. Adatkezelő minden releváns intézkedést megtesz a kezelt személyes adatok biztonsága érdekében.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat elkészítése során, valamint a Felhasználó személyes adatainak kezelésekor az Adatkezelő a mindenkor hatályos magyar jogszabályok maradéktalan betartásával, és az Európai Unió normáinak figyelembevételével jár el.

Az Adatkezelési tájékoztatóba foglalva Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adatkezeléssel érintetteket az adataikkal kapcsolatos minden fontos tényről.

Az adatkezelés jogalapja minden adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés (a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A honlapon történő regisztrációjával, a webáruház használatával, megrendelése feladásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a személyes adatait jelen Adatkezelési tájékoztató keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja.

A zoldovezet.superwebaruhaz.hu webáruház esetében az Infotv. 65. § (3) bekezdés (a) pont szerinti ügyfélkapcsolat címen folytatott adatkezelés valósul meg, mely olyan adatkezelési cél, amelyet nem kell a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni.

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak jelentései az Infotv. 3. §-ban rögzített „Értelmező rendelkezések” figyelembe vételével az alábbiak:

 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése. Továbbá az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá.
 • elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.

 

A kezelt adatok köre

Adatkezelő Felhasználó alábbi adatait kezeli a webáruházból történő vásárlás megvalósíthatóságához:

 • Név
 • Elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefon)
 • Számlázási adatok
 • Szállítási adatok

Adatkezelő szolgáltatásának (webáruház) kialakításához és üzemeltetéséhez szükséges felületet a Superwebaruhaz.hu, mint Szolgáltató, a továbbiakban Szolgáltató biztosítja, s a rendeltetésszerű működtetés megköveteli, hogy Adatkezelő által üzemeltetett webáruházba regisztráló természetes személyek regisztráció során megadott személyes adatait a webáruház Szolgáltató tárhelyén tárolja.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Onlinex Solutions Kft.

székhely: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 2. emelet 7.
Adószám: 26701581-1-04
Cégjegyzékszám: 04-09-014868

E-mail: contact@superwebaruhaz.hu

 Ez esetben Szolgáltató az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősül, az adatokkal önállóan nem rendelkezik és a következő feltételekkel jár el:

A felhasználói adatbázisban Szolgáltató a felhasználói nevet, az érintett jelszavának titkosított kódját, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, számlázási címét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori és rendelés leadásánál használt IP címét tárolja el. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az érintett Felhasználó általi azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz, azaz Szolgáltató szolgáltatásának maradéktalan működéséhez.

A megadott adatok többségének módosítását Felhasználó webáruházának felületén el lehet végezni. Az adatok esetleges törlését kifejezetten a Felhasználó kezdeményezheti.

A Felhasználó bármikor jogosult kezelt adatairól tájékoztatást kérni, a helytelen, megváltozott vagy hibásan rögzített adatainak kijavítását, vagy azok törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően ésszerű időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül törli, illetve módosítja a Felhasználó által megjelölt adatokat.

Az Adatkezelő ezen kívül, ilyen irányú kérelem alapján írásban tájékoztatást nyújt az általa kezelt személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kezelt adatokra vonatkozó tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A kezelt adatok törlése nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a törvényben rögzített szükséges időtartamig köteles megőrizni.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll azon adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A tárolt adatok valódiságáért, pontosságáért és naprakészségéért felhasználó felel. A nem megfelelő adatok megadásából származó károkért Felhasználót terheli a felelősség.

Adatkezelő Felhasználó fent nevesített személyes adatait a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ennek hiányában az adatok felvételétől számított 15 évig.

Felhasználó a hozzájárulását bármikor, ingyenesen, írásban az alábbi elérhetőségeken vonhatja vissza:

 • E-mailben: zoldovezet@e-misszio.hu
 • Postai levélben: E-misszió Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 178.

A visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget biztosítunk úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát töröljük.

Az Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeli és harmadik fél számára nem adja át.

Az adatok kezelésének célja az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások Felhasználók általi igénybevételének, és az Adatkezelő általi teljesítésének lehetővé tétele, a termékértékesítés nyomon követése, a Felhasználó azonosítása, továbbá annak lehetővé tétele, hogy a Felhasználó a rendeléséről tájékoztatást kapjon, a szolgáltatással kapcsolatos értékelését megtegye.

A webáruház szolgáltatásainak igénybevétele a regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatok megadásához kötött. A szolgáltatás igénybevételével és a webáruházban történő regisztrációval a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő személyes adatait kezelje. Személyes adatait a Felhasználó önkéntesen, jelen Adatkezelési Nyilatkozat ismeretében bocsájtja az Adatkezelő rendelkezésére.

A webáruházba történő regisztráció, valamint a szolgáltatás igénybevétele során történő személyes adatok rögzítése és kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Felhasználó a webáruházba történő regisztrációval, illetve a rendelése elküldésével adja meg.

A webáruház oldala a Felhasználó kiszolgálása, és más kényelmi funkciók érdekében ’Cookie’-kat (úgynevezett sütiket) használhat. ’Cookie’-k használata esetén a web áruházra történő látogatásakor a csatlakozás időpontja, a Felhasználó böngésző programjának adatai, IP címe, a használt operációs rendszer, valamint a nyelvi beállítások rögzítésre kerülnek. Ezen adatokat Adatkezelő nem kapcsolja össze személyes adatokkal, kizárólag statisztikai kimutatások célját szolgálják.

A Felhasználó a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (a Hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9.) fordulhat, végső soron bíróság előtt érvényesítheti jogait.